Šilutę krečia medikų skandalas: išsidalino pinigus „tarp savų“

Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) stebėtojų tarybos pirmininkė Daiva Žebelienė žurnalistus supažindino su naujuoju skandalu šioje sveikatos priežiūros įstaigoje. Laikinoji PSPC vadovė Loreta Biesevičienė skyrė darbuotojams priemokas prie atlyginimo, kurių suma sudarė keliasdešimt tūkstančių eurų, ir galimai pažeidė nustatytą medikų skatinimo tvarką.

D. Žebelienė teigė, kad Šilutės PSPC stebėtojų taryba gavo pastarosios įstaigos darbuotojų skundą. Susipažinusi su minėtu raštu bei išanalizavusi Šilutės PSPC dokumentus, patvirtintus Stebėtojų tarybos ir Šilutės rajono savivaldybės tarybos, bei L. Biesevičienės ir Savivaldybės mero Vytauto Laurinaičio raštiškus atsakymus Stebėtojų taryba mano, kad yra požymiai ir įtarimai apie galimai padarytus pažeidimus.

 

Stebėtojų taryba pateikė išvadas ir rekomendacijas

Šilutės PSPC darbuotojai atkreipė dėmesį ir išreiškė didelį susirūpinimą dėl to, kad vienkartiniai priedai už gerus įstaigos veiklos rezultatus, nepaisant visų darbuotojų indėlio į tai, buvo skirti ne visiems dirbantiesiems. Šilutės PSPC stebėtojų taryba, susipažinusi su susiklosčiusia situacija ir lokaliniais teisės aktais nustatė, kad priedai skirti ne visiems darbuotojams. Daliai darbuotojų, einančių tas pačias pareigas ir vykdančių tas pačias funkcijas, buvo skirti skirtingo dydžio priedai. Įstaigos vadovė negalėjo pagrįsti tokio sprendimo teisės aktais, taip pat nepateikė logiškų tokio sprendimo motyvų.

Atsižvelgiant į tai Šilutės PSPC stebėtojų taryba nusprendė pagal kompetenciją artimiausiu metu kreiptis į Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybą dėl vienkartinių priedų apskaičiavimo bei paskirstymo pagrįstumo ir teisėtumo, dėl padarytos žalos atlyginimo.

L. Biesevičienė, laikinai einanti Šilutės PSPC vadovo pareigas, š. m. rugpjūčio 31-ąją priėmė įsakymą Nr. V1-36 „Dėl Gydymo tarybos sudarymo pakeitimo ir išdėstymo nauja redakcija“. Gydymo taryba, sudaryta iš vieno skyriaus gydytojų, priėmė sprendimą dėl vienkartinių priedų išmokėjimo. Neatkreipta dėmesio, kad, pagal 2014 m. rugsėjo mėn.25 d. patvirtintą Šilutės r. savivaldybės tarybos sprendimą, įstaigos Gydymo taryba sudaroma iš įstaigos padalinių ir filialų gydytojų.

Stebėtojų taryba rekomendavo, laikantis įstatų, sudaryti Gydymo tarybą ir pasitvirtinti Gydymo tarybos darbo reglamentą.

L. Biesevičienė š. m. rugsėjo 20-ąją priėmė dar vieną įsakymą „Dėl vienkartinio priedo skyrimo už gerus darbo rezultatus 2015 metais“, kuriuo pati sau pasiskyrė 1 000 eurų dydžio vienkartinę piniginę išmoką. Tokie veiksmai leidžia įtarti, kad priimdama sprendimą dėl piniginės išmokos skyrimo sau pačiai L. Biesevičienė buvo akivaizdžiame interesų konflikte ir priėmė asmeniškai sau palankų sprendimą“.

 

Išsidalino pinigus „tarp savų“

Stebėtojų taryba pažymėjo, kad neturi įgaliojimų konstatuoti, ar buvo pažeistos LR viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatos, tačiau, įtariant galimą pažeidimą, priėmė sprendimą šiuos duomenis bei tolesnį klausimo sprendimą perduoti Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai.

Pagal viešosios įstaigos Šilutės PSPC darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką, priedai už gerus darbo rezultatus darbuotojams gali būti mokami tik finansinių metų pabaigoje, neviršijant steigėjo nustatyto įstaigos mokos fondo. Darbuotojų atlyginimai ir priedai gali būti keičiami tik suderinus su Stebėtojų ir Slaugos tarybomis, tačiau šiuo atveju tokio derinimo nebuvo. Todėl, pasak Stebėtojų tarybos, darytina išvada, kad skirdama vienkartinius priedus darbuotojams ir nederindama su Stebėtojų taryba, nebuvo laikytasi teisės aktuose reglamentuotos priedų ir priemokų skyrimo tvarkos.

Stebėtojų taryba nusprendė informuoti Šilutės PSPC steigėją – Šilutės r. savivaldybę – apie galimą darbuotojų teisių pažeidimą ir rekomenduoti spręsti klausimą dėl laikinai einančio vadovo tinkamumo būti šiose pareigose.

Vakar pranešta, kad L. Biesevičienė nušalinta nuo šios įstaigos direktoriaus pareigų. Laikinai eiti PSPC vadovo pareigas paskirta Greitosios medicinos pagalbos skyriaus vyresnioji slaugytoja Alma Vendzelienė. Ją iš PSPC direktoriaus pareigų atleido ir A. Vendzelienę vadovauti šiai viešajai įstaigai savo potvarkiu paskyrė Šilutės rajono savivaldybės meras V. Laurinaitis.

 

 

Šaltinis: silokarcema.lt

 

Palikite komentarą